do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez Studio Dago Sp. Z o.o.
z siedzibą w 81-472 Gdynia (woj. pomorskie), ulica Legionów 112/13, NIP: 586-2339710, REGON: 381993098 (dalej jako Sprzedawca), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem URL: http://outlet99.pl/, zwanego dalej Sklepem Internetowym.

 

 1. Wyjaśnienia terminów użytych w Regulaminie
 2. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dostarczania Towarów do Klientów.
 4. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta w trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobowością prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla Każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta Rejestracji i zawarciu umowy  o świadczeniu usługi prowadzenia Konta Klienta.
 9. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 10. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, zawierająca aktualną ofertę informacyjno-handlową Sklepu Internetowego, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do zapisanych odbiorców.
 11. Oferta Handlowa – wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym oraz przedstawione w rozmowie telefonicznej z konsultantem Sklepu Internetowego  (w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną), określające cechy Towarów dotyczące ich ceny, opisu fizycznego, nagrań audio-wizualnych jak również informacji dotyczących Zamówienia oraz kosztów związanych z wysyłką Towarów.
 12. Online – status osoby lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy sieci Internet, który informuje o dostępności – aktywności tego użytkownika. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin
 14. Rejestracja – czynność faktyczna opisana w niniejszym Regulaminie, która jest wymagana dla korzystania przez Klienta z wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 15. Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona i administrowana przez Studio Dago Sp. z o.o. pod adresem URL: http://outet99.pl będąca platformą handlową on-line, w ramach której prowadzone są usługi związane z zawieraniem umów sprzedaży Towarów, będących w ofercie Sklepu Internetowego.
 16. Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie outlet99.pl
 17. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, który może zostać przedmiotem Umowy Sprzedaży
 18. Trwały nośnik- materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim służą dane informacje i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 19. Zakupyniewymagające rejestracji – dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych.
 20. Zamówienie– działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych
  w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

III. Rejestracja.

 1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Klient może również złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym bez konieczności Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór funkcji: „Zarejestruj się”, znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptując jego treść, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę, , wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych w trakcie Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

 1. Przyjmowanie i realizacja Zamówień.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane On-line, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone On-line w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet (On-line) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu http://outlet99.pl/
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, składa zamówienie wybierając Towar dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Dodanie Towaru do zamówienia następuje poprzez kliknięcie na ikonę „DO KOSZYKA” widniejącą obok zamawianego Towaru. Klient po skompletowaniu całego zamówienia i wyboru w KOSZYKU sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej opcję „ZAMAWIAM”,  a następnie po wcześniejszej dobrowolnej Rejestracji „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Klienci dokonujący zakupów bez Rejestracji zobowiązani są wypełnić formularz zamówienia poprzez  wypełnienie we właściwych polach danych osobowych oraz adresu zamawiającego oraz adresu dostawy. Po uzupełnieniu danych potrzebnych do realizacji zamówienia, Klient wybiera opcję na stronie internetowej „PODSUMOWANIE”. Po wyborze tej opcji Klient uzyskuje podsumowanie zamówienia,
  w którym jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też
  o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży i decyduje o potwierdzeniu zamówienia poprzez wybór opcji „POTWIERDZAM ZAKUP”
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia przedstawiając Klientowi warunki zamówienia.
 8. Następnie po uzyskaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest jednocześnie oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 5 powyżej i z chwila jego otrzymania zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 9. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

 1. Dostawa Towaru
  1. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Na stronie internetowej Sklepu, Sprzedawca zamieszcza informację o czasie potrzebnym do zrealizowania Dostawy zamówienia do Klienta
  3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia lub Klient może odebrać Towar osobiście w magazynie Sprzedawcy tj. ul. Stryjska 24, Gdynia w Dni Robocze w godzinach od 7:30 do 15:30
  4. W dniu wysłania do Klienta Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym ( jeżeli Klient nie wybrał opcji osobistego odbioru Towaru) na adres poczty elektronicznej Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
  5. Klient powinien zbadać doręczoną przez Dostawcę przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT lub paragon za zakupiony w Sklepie internetowym Towar.
  7. W przypadku nie odebrania Towaru i zwrotnego odesłania zamówienia do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem ewentualny nowy termin i ponowny koszt Dostawy zamówienia.
  8. Dostawa zamówienia realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawców wskazanych na Stronie Sklepu Internetowego.
  9. W celu zachowania ostrożności - płytki wysyłane są na palecie.

 

 1. Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią cenę brutto i nie zawierają kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany pokryć w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i przy składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące opcje realizacji dostaw:
  1. przelew na rachunek Bankowy Sprzedawcy. W takim wypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu do Klienta przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Gotówką przy odbiorze osobistym. Klient dokonuje płatności w biurze Sprzedawcy.
   W takim przypadku wydanie Towaru nastąpi w biurze Sprzedawcy, po uprzednim przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Klient każdorazowo jest informowany przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (przy potwierdzeniu złożenia zamówienia) o terminie w jakim zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku nie wywiązania się przez Klienta z płatności, o której mowa w  pkt VI 2a, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje
  o nim Klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Wady towaru

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Towar ma wadę fizyczną.
  Z wyjątkiem PŁYTEK/ TOWARÓW W DRUGIM GATUNKU. PŁYTKI W DRUGIM GATUNKU NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM I REKLAMACJOM.
 3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
  2. Klient, będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów . Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy oznaczony w umowie sprzedaży.
 6. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Kupujący.
 7. Reklamacji i zwrotom nie podlegają towary już zamontowane.

 

VIII. Reklamacje.

 1. REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ PŁYTKI W DRUGIM GATUNKU.
 2. Jeżeli towar ma wady (chyba, że Klient wiedział o wadach w chwili zawarcia Umowy) Klient jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu:
  1. tygodnia od jej wykrycia, (jeśli towar był dostarczony kurierem, wymagany jest protokół z dnia dostawy z adnotacją o wadach towaru)
  2. jeśli Klient jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą- niezwłocznie przy objęciu Towaru , w posiadanie.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, klient może żądać, aby Sprzedawca:
 6. wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, o tych samych parametrach;
 7. zwróci należność za reklamowany Towar (bez kosztów transportu) w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji;

 

 IX. Prawo do odstąpienia od umowy

PŁYTKI W DRUGIM GATUNKU NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM I REKLAMACJOM.

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży w sklepie internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni liczonych od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres: Stryjska 24,  81-506 Gdynia lub drogą elektroniczną na adres: gdynia@outlet99.pl
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz towaru, jeśli był dostarczony - zwrócić mu dokonane przez niego płatności za towar. Sprzedawca nie pokrywa kosztów transportu. Sprzedawca dokona zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument dokona zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres Sprzedawcy tj.: Stryjska 24, 81-506 Gdynia.
 9. Jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany w trybie zwykłym pocztą, Sprzedawca informuje klienta o kosztach zwrotu rzeczy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
 11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

 

XII.  Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie
  w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca tj. Studio Dago z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 112/13 NIP: 5862339710.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych
  w Regulaminie. Dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, ze niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizacje zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Klient, który przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Dane osobowe Klientów chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182)., w sposób uniemożliwiający dostęp do nich lub wykorzystanie ich przez osoby trzecie.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta do Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy zamówienia od Klienta.

 

XIII.  Polityka plików cookies.

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem danych zawartych w plikach „cookies” podczas korzystania ze strony sklepu internetowego.
 2. O wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies, Klient informowany jest niezwłocznie po wejściu na stronę http://outlet99.pl/ za pośrednictwem odpowiedniego banera.
 3. Pliki “cookies” tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.) stosowane i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies rejestrują aktywność użytkownika online. Ułatwiają one poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 5. Ze względu na czas, przez jaki plik cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych Sklepu są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na Twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (zamknięcia przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu przez okres, który został określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 7. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 8. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co powoduje ulepszenie ich zawartości i struktury
 9. Utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu wpisywać ć loginu i hasła.
 10. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies
 11. Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 12. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 13. Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 14. Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 15. Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 16. W trosce o bezpieczeństwo Klientów nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych Użytkowników naszego Serwisu.
 17. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 18. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając
  z poniższych linków:
  1. Internet Explorer
  2. Firefox
  3. Google Chrome
  4. Safari
 19. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu
 20. Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców i partnerów
 21. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).  oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).
 2. Klient ma prawo do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego w dowolnym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem tak zwanego "linku internetowego" (odesłania) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient może sporządzić wydruk Regulaminu. Klient ma również prawo do otrzymania Regulaminu
  w magazynie Sprzedawcy tj. ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia, w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 3. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 4. Zmiany w regulaminie:
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu,
   o czym Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie przekazana w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Klienta), a ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone
   w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Sprzedawca nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
   o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian,
   w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia.
   W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
  4. Rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie
    z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl