do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez Studio Dago Sp. Z o.o. z siedzibą w 81-472 Gdynia (woj. pomorskie), ulica Legionów 112/13, NIP: 586-2339710, REGON: 381993098 (dalej jako Sprzedawca), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem URL: http://outlet99.pl/, zwanego dalej Sklepem Internetowym.

I. Wyjaśnienia terminów użytych w Regulaminie

 1. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 2. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dostarczania Towarów do Klientów.
 3. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta w trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobowością prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynność prawną bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego ze szczególności przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ustalonej na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla Każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta Rejestracji i zawarciu umowy  o świadczeniu usługi prowadzenia Konta Klienta.
 9. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 10. Oferta – wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym oraz przedstawione w rozmowie telefonicznej z konsultantem Sklepu Internetowego  (w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną), określające cechy Towarów dotyczące ich ceny, opisu fizycznego, nagrań audio-wizualnych jak również informacji dotyczących Zamówienia oraz kosztów związanych z wysyłką Towarów.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 12. Rejestracja – czynność faktyczna opisana w niniejszym Regulaminie, która jest wymagana dla korzystania przez Klienta z wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona i administrowana przez Studio Dago Sp. z o.o. pod adresem URL: http://outlet99.plbędąca platformą handlową on-line, w ramach której prowadzona jest sprzedaż Towarów, będących w ofercie Sklepu Internetowego.
 14. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może zostać przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 15. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim służą dane informacje i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. Zakupy niewymagające rejestracji – dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych., tj. zakładania Konta Klienta.
 17. Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

II. Rejestracja Konta Klienta

 1. Klient, aby utworzyć Konto Klienta, zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Klient może również złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym bez konieczności Rejestracji, tj. zakładania Konta Klienta.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór funkcji: „Zarejestruj się”, znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Podstawa przetwarzania danych osobowych określona jest w Polityce Prywatności.
 4. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptując jego treść, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę, wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych w trakcie Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 6. Aby korzystać ze Sklepu Internetowego i Konta Klienta niezbędne jest posiadania dostępu do sieci Internet oraz dowolnej przeglądarki.

 

III. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji, dodawania oraz usuwania poszczególnych ofert, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna oferta dostępna jest w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 3. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane On-line, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone On-line w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://outlet99.pl/.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, składa zamówienie wybierając Towar dostępny w Sklepie Internetowym. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje poprzez kliknięcie na ikonę „DO KOSZYKA” widniejącą obok zamawianego Towaru. Klient po skompletowaniu całego Zamówienia dokonuje w „KOSZYKU” wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności, dalej składa Zamówienie wybierając na stronie internetowej opcję „ZAMAWIAM”,  a następnie, po wcześniejszej dobrowolnej Rejestracji, „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Klienci dokonujący zakupów bez Rejestracji zobowiązani są wypełnić formularz Zamówienia poprzez  wypełnienie we właściwych polach danych osobowych, adresu zamawiającego oraz adresu dostawy. Po uzupełnieniu danych potrzebnych do realizacji Zamówienia, Klient wybiera opcję „PODSUMOWANIE”. Po wyborze tej opcji Klient uzyskuje podsumowanie Zamówienia, w którym jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też
  o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży i decyduje o potwierdzeniu zamówienia poprzez wybór opcji „POTWIERDZAM ZAKUP”.
 6. W celu realizacji Zamówienia Sprzedawca, za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, pobiera następujące dane: imię i nazwisko Klienta, a w przypadku zakupu przez Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta nazwę firmy i numer NIP, adres email, numer telefonu, adres Dostawy. Podane dane będą przetwarzane tylko w celu realizacji Zamówienia i dostarczenia Towaru.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma na wskazany w formularzu Zamówienia adres email potwierdzenie warunków Zamówienia.
 8. Następnie po uzyskaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest jednocześnie oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwila jego otrzymania zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 9. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku na adres email Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia.

 IV. Dostawa Towaru

 1. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Sklepie Internetowym, Sprzedawca zamieszcza informację o czasie potrzebnym do zrealizowania Dostawy Zamówienia do Klienta (czas Dostawy).  Termin dostawy oznaczany jest w dniach roboczych.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia lub Klient może odebrać        Towar osobiście w magazynie Sprzedawcy tj. ul. Stryjska 24, Gdynia w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.
 4. W dniu wysłania do Klienta Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym (jeżeli Klient nie wybrał opcji osobistego odbioru Towaru) na adres email   lub telefon kontaktowy Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT lub paragon za zakupiony w Sklepie Internetowym Towar.
 6. W przypadku nie odebrania Towaru i zwrotnego odesłania Zamówienia do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem ewentualny nowy termin i ponowny koszt Dostawy Zamówienia.
 7. Dostawa Zamówienia realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawców wskazanych w Sklepie Internetowym.
 8. W celu zachowania ostrożności - płytki wysyłane są na palecie.

V. Płatności

 1. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią cenę brutto i nie zawierają kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany pokryć w związku z Umową Sprzedaży, a o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i przy składaniu Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące sposoby opłaty Zamówienia:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy. W takim wypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu do Klienta przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • gotówką przy odbiorze osobistym. Klient dokonuje płatności w biurze Sprzedawcy.
   W takim przypadku wydanie Towaru nastąpi w biurze Sprzedawcy, po uprzednim przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Klient każdorazowo jest informowany przez Sprzedawcę na adres email (w potwierdzeniu złożenia zamówienia) o terminie w jakim zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku nie wywiązania się przez Klienta z płatności, o której mowa w  pkt V. 2a, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym Nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym Nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VI. Reklamacje

 1. W razie braku zgodności Towaru z umową Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru.

 2. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność odbiegają od złożonego zamówienia;
  • nie jest przydatny do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca potwierdził;
  • nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju;
  • nie ma cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, typowych dla towaru tego rodzaju;
  • nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami wymaganymi dla towaru tego rodzaju;
  • nie odpowiada opisowi bądź nie jest takiej samej jakości jak wzór lub próbka udostępniona Klientowi przed zawarciem umowy.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  • czynności montażowe zostały przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w przypadkach wymienionych w pkt. 2. lit. c-f, jeżeli Klient został poinformowany przed zawarciem umowy, że określona cecha towaru jest niezgodna z umową, co Klient wyraźnie i odrębnie zaakceptował.
 2. Celem zgłoszenia niezgodności Towaru z umową Klient obowiązany jest złożyć oświadczenie o skorzystaniu z reklamacji oraz dostarczyć Towar niezgodny z umową na adres Sprzedawcy, z dopiskiem „reklamacja”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać również przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: gdynia@outlet99.pl.
 4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1., należy podać:
  • imię, nazwisko i adres zamieszkania Klienta;
  • datę wydania lub dostawy Towaru;
  • oznaczenie i ilość reklamowanego Towaru;
  • przyczynę reklamacji (opis niezgodności Towaru z umową);
  • datę stwierdzenia niezgodności Towaru z umową;
  • proponowany sposób wykonania reklamacji (żądanie reklamacyjne).

    8. Oświadczenie o skorzystaniu z reklamacji można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą reklamowany Towar i ujawnioną jego niezgodność z umową, a w przypadku wad jakościowych, także próbkę reklamowanego Towaru, którą należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres salonu Sprzedawcy.
 2. Koszty dostarczenia towaru niezgodnego z umową ponosi Sprzedawca.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru niezgodnego z umową przechodzi na Sprzedawcę z chwilą jego wydania.
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie przez operatora pocztowego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. Brak udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. W ramach reklamacji Klient może żądać naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z umową. Jeżeli wykonanie reklamacji w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymaga nadmiernych kosztów, Sprzedawca może wykonać reklamację w sposób odmienny niż wskazany przez Klienta bądź odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 6. W ramach reklamacji Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy:
  • jeżeli Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, w sytuacji opisanej w pkt. 13;
  • jeżeli Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym terminie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta bądź nie odebrał Towaru niezgodnego z umową udostępnionego przez Klienta bądź nie zdemontował tego Towaru lub nie zamontował Towaru po jego naprawie lub wymianie;
  • gdy pomimo naprawy lub wymiany nadal występuje niezgodność Towaru z umową;
  • gdy brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej wymiany lub naprawy;
  • z okoliczności lub oświadczenia Sprzedawcy wynika, że Towar nie zostanie doprowadzony do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową ma charakter nieistotny.

 8. Obniżenie ceny następuje w proporcji odpowiadającej wartości Towaru niezgodnego z umową względem całkowitej wartości Towaru zgodnego z umową.

 9. Kwotę należną Konsumentowi wskutek obniżenia ceny Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 10. Klient niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi może wykonywać uprawnienia z gwarancji udzielonej przez producenta. Roszczenia wynikające z gwarancji Klient kieruje bezpośrednio do producenta towaru, a ich zgłoszenie nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 11. Do reklamacji konsumenckiej nie mają zastosowania przepisy o rękojmi za wady zawarte w Kodeksie cywilnym.

 12. W zakresie umów zawieranych z Konsumentem na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą wynikającego z zawartej umowy, w szczególności sposobu rozpatrzenia reklamacji towaru przez Sprzedawcę, Konsument może żądać pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Postępowanie, ze względu na prowadzoną działalność Sprzedawcy, może prowadzić m.in. Inspekcja Handlowa.

 

 VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży w sklepie internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni liczonych od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres: Stryjska 24,  81-506 Gdynia lub drogą elektroniczną na adres: gdynia@outlet99.pl.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy - Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz zwrotu Towaru, jeśli był dostarczony -zwrócić mu dokonane przez niego płatności za Towar. Sprzedawca nie pokrywa kosztów transportu. Sprzedawca dokona zwrotu dokonanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył podczas Zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument dokona zwrotu zakupionego Towaru na poniższy adres Sprzedawcy tj.: ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia.
 9. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać odesłany w trybie zwykłym pocztą, Sprzedawca informuje klienta o kosztach zwrotu rzeczy.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

VIII.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient ma prawo do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego w dowolnym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem tak zwanego (odesłania) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient ma również prawo do otrzymania Regulaminu w magazynie Sprzedawcy tj. ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia, w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 3. Wszelkie zamieszczone w Sklepie Internetowym znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 4. Zmiany w regulaminie:
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu,
   o czym Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie przekazana w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres email zarejestrowanego Klienta posiadającego Konto Klienta), a ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  • Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on o zmianach poinformowany, a umowa nie została wypowiedziana.
  • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

 

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

 

Adresat

 

Studio Dago Sp. z o.o., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia

e-mail: gdynia@outlet99.pl

Imię i nazwisko Konsumenta/-ów

 

Adres Konsumenta/-ów

 

 

Data zawarcia umowy

 

Data odbioru towaru

 

 

Treść odstąpienia: Niniejszym informuję/informujemy* o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru**:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Umowy dostawy towaru**:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Umowy o dzieło polegającej na wykonaniu towaru **:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Umowy o świadczenie usługi**:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

* niepotrzebne przekreślić

** wypełnić właściwe pole, w zależności od charakteru umowy, której odstąpienie dotyczy.

 

 

 

……………………………………………………………………….                                  ……………………………………………………………………….          

                         Miejscowość i Data                                                                            Czytelny podpis Konsumenta (-ów)

 

 

Załącznik nr 2 – Wzór zgłoszenia reklamacji

                                                                                                                     …………………………………………………………………

                                                                                                                                                     Miejscowość i data

 

Studio Dago Sp. z o.o., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia

e-mail: gdynia@outlet99.pl

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

      Imię, nazwisko i adres Konsumenta/-ów

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ...............................................towar jest niezgodny z umową. Ujawniona niezgodność towaru z umową polega na: ..............................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Niezgodność towaru z umową została stwierdzona w dniu ..................................................................................

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta żądam*:

a) wymiany towaru na nowy (art. 43d ust. 1.)

b) nieodpłatną naprawę towaru (art. 43d ust. 1.)

c) obniżenia ceny towaru o kwotę (art. 43e ust. )** : …………………………………………………………………… złotych

                         słownie: ………………………………………………………………………….………………………………………………… złotych

                         proszę o zwrot podanej kwoty na konto nr……………………………………………………………………………………

                         bądź przekazem pocztowym na adres ……………………………………………………………………………………………

d) odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru (art. 43e ust. )**

                         na konto bankowe nr……………………………………………………………………………………………………………………..

                         bądź przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………………………………………

 

* należy zaznaczyć jedno z żądań wymienionych w pkt. a-d;

** żądania wskazane w pkt. c i d przysługują, jeśli Sprzedawca odmówił doprowadzenia lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową albo brak zgodności towaru z umową występuje nadal pomimo prób ich usunięcia podjętych przez Sprzedawcę albo gdy brak zgodności towaru z umową jest istotny, co uzasadnia obniżenie ceny albo gdy z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową.

 

 

……………….……………………………………………

                         Czytelny podpis Konsumenta/-ów

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl